Verze - VKNIHADF


3.5e (ve vývoji)

 • Přidán tzv. Semafor (zeleno/červený obdélník vpravo dole).
 • Reinstalace: Přidána možnost nastavit vzhled programu (text a barva pozadí, texty v Semaforu).
 • Reinstalace: Přidána možnost volby, zda se má při pořizování faktury nabízet seznam bankovních účtů, pokud jich má dodavatel více.
 • Tisk: Přidána sestava Kontrola období, která na základě zadaného období zobrazí doklady, které mají DZP mimo toto období.

3.5d (15.4.2024)
 • Pokud má dodavatel více bankovních účtů, bude program nyní při vytváření nebo editaci faktury nově nabízet jejich seznam s možností výběru namísto otevírání formuláře Dodavatel.
 • Přidána možnost stažení zveřejněných bankovních účtů z registru plátců DPH.
  • Funkci je možné aktivovat kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko Přidat u seznamu bankovních účtů na formuláři Dodavatel.
 • Přidána kontrola, aby více uživatelů nemohlo současně editovat stejný doklad.
  • Tato kontrola byla přidána i do funkce Export. Doklady, které právě někdo edituje, nebudou exportovány.
 • Přidána možnost vytvořit kopii faktury (klik pravým tlačítkem myši na tlačítko Přidat na formuláři Faktura).
 • Optimalizace zdrojového kódu aplikace.
  • Optimalizace generování vstupního menu programu (výběr jednotlivých fakturací).
  • Optimalizace exportu faktur a nahrávání plateb v SQL verzi.
  • Optimalizace formuláře Tisk v SQL verzi.
  • Optimalizace ukládání dat ve formuláři Faktura.
  • Optimalizace vzorce, který určuje, zda se jedná o základní nebo sníženou sazbu DPH.
  • Optimalizace načtení tzv. XLS hlavičky při tisku do XLS, pokud existuje ve více verzích.
  • Oprava: V určitých situacích nebyly správně založeny logovací soubory.
  • Oprava: Formulář Přehled faktur se neotevřel správně, pokud bylo ponecháno řazení podle sloupce Spec. symbol z jeho předchozího otevření.
  • Oprava: V některých datumových polích na formuláři Faktura mohlo být nesprávně zobrazeno ".NULL.".
  • Oprava: Za určitých okolností se neukládalo a nenačítalo uživatelské nastavení programu.
  • Oprava: Formulář Tisk v některých případech nepoužíval lokalizační proměnné.
  • Oprava: Formulář Faktura nekontroloval správnost rozsahu zadaného období.
  • Oprava: Pole Střed. na formuláři Faktura kontrolovalo správnost svého obsahu i při vypnuté editaci.
  • Oprava: Tlačítko Přidat u seznamu bankovních účtů na formuláři Dodavatel bylo aktivní i při vypnuté editaci.
  • Oprava: Při stahování změn z CDK do LDK nedocházelo k aktualizaci dat zákazníka na již pořízených fakturách.
  • Oprava: Formulář Hromadný příkaz nevyplnil správně sloupec Sleva % a Sleva ve formuláři Nový příkaz.
  • Oprava: U některých formulářů se nenačítaly jejich ikony.
  • Oprava: V určitých situacích nebyly správně zpracovány zápočty, pokud došlo k importu plateb z Účetnictví.
  • Oprava: Datumová pole na formuláři Faktura již nezobrazují časové hodnoty (00:00:00).

3.5c (30.1.2024)
 • Optimalizace zdrojového kódu aplikace.
  • Změna řízení pořadí pro vstup do polí formuláře.
  • Oprava: V určitých situacích nebyly správně založeny logovací soubory.
  • Oprava: Za určitých okolností se neukládalo uživatelské nastavení formulářů.

3.5b (10.10.2023)
 • Formulář Import ze SQL nově obsahuje sloupec Vystaveno.
 • Formulář Proformafaktury již nekontroluje soulad mezi celkovou částkou faktury a konty.
 • Formulář Faktura nyní při přidávání nové faktury upozorní pokud není vyplněna splatnost.
 • Formulář Faktura a Dodavatel nyní obsahují nový zaškrtávací box Platba v plné výši, který umožňuje pro návrh platby ignorovat nastavené Skonto.
 • Oprava: Formulář Proformafaktury již neumožňuje opustit řadu Proformafaktur pomocí šipek.

3.5a (1.8.2023)
 • Redesign všech formulářů na formát 16:9.
 • Tlačítko Ulice na formuláři dodavatelů nově zobrazí v prohlížeči adresu v mapách.
 • Tlačítko Storno na formuláři dodavatelů nově umožňuje nepotvrdit změnu/výběr dodavatele na formuláři faktur.
 • Oprava: Formulář Tisk nerespektoval volání z menu Tisk - Kontrola daní.
 • Oprava: Za specifických okolností nemuselo dojít ke správnému zobrazení některých formulářů po jejich otevření.

3.4n (12.02.2022)
 • Je možné vyplňovat i číslo střediska pro celý doklad, nejen pro určité kontace.

3.4m (25.01.2022)
 • Přidáno rychlejší hledání přímo přes zadání jedné ze 4 možností: čísla dokladu, variabilního symbolu, IČA a částky. Pokud program najde víc dokladů, které obsahují zadanou hodnotu, tak je všechny ukáže a uživatel si vybere, kerý doklad jej zajímá. U zadávané částky se ukáží všechny doklady z rozsahu částka-5 Kč až částka+5 Kč.
 • Původní hledání pomocí kompletního seznamu je možné stále navolit pomocí pravého kliku na tlačítku Najít/Přehled.

3.4l (14.04.2021)
 • Validace datumu na starší než 3 měsíce a jakékoliv budoucí datum byla kromě kontroly u DZP přidána i do vyplňování datumu vystavení a DPPD.

3.4k (30.9.2020)
 • Vytvořen přehled kumulativních plateb. Tj. platí-li uživatel faktury jednou částkou, lze si zde ukládat jakou fakturu a jakoou částku z té které faktury touto kumulativní platbou zaplatil. Je to pouze evidence, rozúčtování této platby se provádí v účetnictví, a není nijak navázáno ani na faktury ani na účetnictví.

3.4j (12.1.2020)
 • Hledání faktur rozšířeno i na pole specifický symbol

3.4i (08.08.2019)
 • Při nahrání zápočtů z účetnictví se automaticky opravuje částka k platbě v Návrhu na platbu.
 • Při zaškrtnutí políčka "Neplatit" se vynuluje částka v Návrhu na platbu.
 • V nově vytvářeném příkaze do banky je možné zobrazit Všechny / vybrané / nevybrané faktury. Celková částka vždy ukazuje součet všech plateb.

3.4h (05.08.2019)
 • Na nově zadávaném příkaze je možné volbu faktury k proplacení zadávat zaškrtávacím políčkem.
 • Při tvorbě příkazu je možné vyrobit "Hromadný příkaz" Po stisku tlačítka se objeví nové parametrické okno, kde lze zvolit jednu ze čtyř možností (volba se provede zaškrtávacím okénkem na řádku zadávajícím parametry příslušné volby):
  1. Vygenerovat všechny platby pro přednostní dodavatele (označené červeně).
  2. Vygenerovat všechny platby pro faktury do zvoleného limitu (standardně je předvolena částka 10 000).
  3. Vygenerovat všechny platby nad tento limit.
  4. Vygenerovat všechny platby pro jednoho dodavatele - volba se zadává podle IČa.
 • U každé volby je možné zadat různé datum splatnosti. Toto datum se porovnává se splatností v Návrhu na platbu. Kromě 3. volby se hned všechny faktury označí jako připravené k zaplacení, tj. vyplní se částka (pokud je vyplněna, vezme se částka z návrhu pro platbu, jinak celková částka faktury) a současně se zaškrtne políčko pro platbu a vypočte se celková částka na takto vygenerovaném příkaze. Platby je potom možné ručně doupravit, tj. přidat tam další z doposud neoznačených nebo naopak některé automaticky označené zase zrušit. Je zobrazen aktuální součet plateb. Vybere-li se při prvním použití Hromadného příkazu jen jedna (dvě,tři) možnosti, tak novým zavoláním Hromadného příkazu je možné přidat další faktury dříve nevybrané. Je ošetřeno, aby se do vytvářeného příkazu nedostaly některé platby vícenásobně.
 • Nové tlačítko 'Zrušit výběr' na formuláři pro vytváření příkazu odebere všechny faktury z návrhu příkazu.

3.4g (25.06.2019)
 • Na faktuře jsou k dispozici dvě pole pro "Návrh na platbu". Prvé je pro datum, do kdy je doporučeno fakturu zaplatit, druhé pro částku k zaplacení. Využívá se u faktur se skontem, kdy je potřeba určitou částku zaplatit před datem splatnosti. Výše skonta a počet dní se zadává na kartě dodavatele. Při zadání nové faktury program tyto pole vypočte a vyplní automaticky.
 • Na kartě dodavatele je zaškrtávací pole "Automatická platba" současně použito i pro označení dodavatele s prioritní platbou - dá se s výhodou vzužít pro dodavatele dodávající faktury se skontem.
 • Při platbě faktury jsou barevně označena následující pole
  1. Červený tisk v poli dodavatele označuje dodavatele s prioritní platbou.
  2. Červený tisk ve sloupci pro splatnost faktury označuje faktury po splatnosti.
  3. Světle modrý podtisk ve splatnosti označuje faktury, pro něž je překročena splatnost v Návrhu pro platbu

 


3.4f (15.06.2019)
 • Platby faktur rozšířeny o platby v cizí měně.
 • Zápočty prováděné v cizí měně počítají s touto zaplacenou částkou v měně, nikoliv v korunách.

3.4e (07.05.2019)
 • Zabudovány knihovny pro možnost převodu sestav též do XLSX souborů.

3.4d (19.11.2018)
 • Umožněna editace nepotvrzeného zápočtu. Při stisku tlačítka Editace se stávající zápočet smaže, všechny faktury na něm použité se označí jako faktury, které nejsou zadány na žádném zápočtu (viz zaškrtávací okénka zápočet na hlavičkách faktur vydaných i došlých) a následně se provede nový návrh zápočtu, na kterém se již zaškrtnou ty faktury, které byly na původním zápočtu. Obsluha může poté přidat (nebo ubrat) faktury  na zápočet a pak se již postupuje standardně.

3.4c (25.09.2018)
 • Tisky sestav pro SQL verzi doplněny o zobrazování stornovaných dokladů

3.4b (10.07.2018)
 • provedeny optimalizace přenosu množinydat ze SQL serveru

3.4a (18.06.2018)
 • Program upraven tak, aby různé pobočky jedné firmy mohly pracovat buď na DBF nebo SQL verzi

3.3j (22.03.2018)
 • Na obrazovce faktury je tlačítko "Příloha", které pouze otevře adresář pro možná nakopírování libovolného souboru, např. naskenovaného jiného dokladu vztahujícího se k této faktuře. Hlavní cestu k tomuto adresáři je nutné nadefinovat v reinstalaci (např. S:\doklady\).Je vhodné, ale nikoliv nutné, aby tento adresář byl společný pro skladové doklady,fakturaci i došlou fakturaci. Tlačítko potom vytvoří v tomto nadefinovaném adresáři podadresář se jménem DFxxxxxxxx, kde xxxxxxxx je číslo faktury, na které bylo tlačítko aktivováno. Takže např. pro fakturu 9181010 vznikne pro výše uvedený příklad nový adresář S:\doklady\DF9181010.

3.3i (23.01.2018)
 • Vyhledávání faktur rozšířeno o možnost vyhledávat dle specifického symbolu. Pokud se specifický symbol nevyplní, tak při zadání příkazu do banky se do něj dosadí číslo dokladu, pod kterým je faktura zaevidována.

3.3h (19.10.2017)
 • Doklad lze označit jako penalizační fakturu.
 • V tiskovém menu lze vybrat tisk pouze za penalizační faktury

3.3g (10.09.2017)
 • Stažení faktur ze SQL (při přenosu v rámci skupiny) doplněno o variantu, kdy na faktuře jsou jednak "normální" daně  a jednak i Přenesená daňová povinnost

3.3f (16.10.2016)
 • V editaci příkazu do banky je možné příkaz zkopírovat. Kopírují se vždy jen "volné" příkazy. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEKOPÍRUJÍ PLATBY FAKTUR!!

3.3e (02.09.2016)
 • Lze nastavit, aby políčko pro variabilní symbol muselo být vyplněno.
 • Opraveno nechtěné přečíslování poslední faktury, pokud nebyl vybrán žádný dodavatel.
 • Při výběru dodavele pomocí tlačítka "..." chybělo doplňování údajů o skontu na novou fakturu - opraveno.

3.3d (15.07.2016)
 • Šablony příkazů i "volné" položky lze přetřiďovat dle libovolného sloupce
 • Opraveno přebírání počtu dnů a proc.slevy pro faktury se skontem, které se přebírají importem přes SQL.

3.3c (18.04.2016)
 • Do převodu příkazů do Komerční banky byl doplněn specifický symbol.

3.3b (27.03.2016)
 • V kontacích je vedle možnosti zaškrtnout PDP doplněn ještě "Kod PDP", který se vybírá z rozbalovacího seznamu. Tento kod se posílá do účetnictví.

3.3a (19.01.2016)
 • Šablony příkazů lze při vybírání přetřiďovat kliknutím na nadpis sloupce.
 • Lze vybrat více šablon při jednom doplňování - na formulář bylo doplněno do každého řádku zaškrtávací tlačítko "Vybrat"

3.3.g (2.08.2017)
 • Při vytváření vzájemných zápočtů lze vytisknout vzájemné saldo závyzků a pohledávek, čili lze vytisknout všechny doklady, které se nabízejí k zápočtu. POZOR: Nebudou tím pádem tištěny ty doklady, které jsou navrženy na nějakém doposud neodsouhlaseném zápočtu.

3.3 (02.01.2016)
 • Vzhledem k novému Kontrolnímu hlášení byly na fakturu doplněny následující údaje:
  • Evidenční číslo daňového dokladu - po vyplnění variabilního dokladu faktury se sem tento VS překopíruje a program přeskočí potíčko Ev.č.d.d. Je ale možné se do pole vrátit a upravit jej, je-li jiné nežli var.symbol.
  • Doplněny datumy vystavení a Datum povinnosti přiznat daň (=DZP) z pořizované faktury. DPPD lze zadat i z minulých období a musí být vyplněno tak jak je na faktuře uvedeno. Políčko DZP (pro potřeby účetnictví) je stále možné omezit v reinstalaci jen na stávající období. Sem by se mělo vyplňovat datum přijetí faktury do firmy.

3.2e (25.10.2015)
 • Lze označit jednotlivé řádky v kontacích, že spadají pod režim přenesené daň.povinnosti (PDP). Do účetnictví se posílá příznak PDP pro každý řádek faktury.
 • Zaškrtne-li se okénko "Přenesená daňová povinnost" na hlavičce faktury, tak
  • Všechny řádky v kontaci se označí PDP
  • Vymažou se eventuální vyplněné řádky DPH a vymažou se i součty DPH v hlavičce faktury
  • Nově přidávané řádky se budou automaticky označovat příznakem PDP

3.2d (13.09.2015)
 • Při editaci příkazu k úhradě je kromě "volných příkazů", které slouží pro jednorázové doplnění příkazu k úhradě o konkrétní platbu, lze spravovat i "Šablony příkazů". Tyto šablony se ukládají do trvalé databáze a lze je na kterýkoliv rozpracovaný příkaz přidat tlačítkem "Vložit". Nová šablona se založí tlačítkem "Uložit" - ukládá se příkaz, na kterém stojí kurzor.

3.2c (29.06.2015)
 • Při vytváření vzájemného zápočtu se u každé faktury zobrazuje zkratka zákazníka/dodavatele. Tím se dají rizlišit faktury od jednoho zákazníka/dodavatele z různých středisek.
 • Při přenosu faktur přes SQL se zaokrouhlení dává na samostatný účet bez daně.
 • V příkazech k úhradě v editaci jednoho příkazu je tlačítko pro "Volné příkazy". Mezi volné příkazy je možné dávat libovolné platby, mohou se připrvit dopředu a později je stejnou funkcí přidat do rozpracovaného příkazu. Je možné zadat i DIČ dodavatele, aby proběhla kontrola platnosti přes MFČR

3.2a (27.04.2015)
 • Při ověřování účtů na MF ČR jemožné neověřené účty vytisknout.
 • Na kartě dodavatele lze zaškrtnout okénko "Faktoring", znamenající, že daný dodavatel používá na svých fakturách faktoringový účet. Při kontrolách platnosti účtů se tato informace zobrazuje u příslušného "neověřeného" účtu, protože stále nelze ověřovat na MF takto prováděné financování.
 • V tisku nezaplacených faktur lze vyjet pouze sumář po jednotlivých dodavatelích, kde jsou všechny faktury posčítány za různá období (před splatostí,1-30 dní po slatnosti,30-60 dní po splatnosti atd.)

3.2 (01.01.2015)
 • Přidána možnost zadávání 3. daňové sazby. Na obrazovce jsou přidány políčka pro zobrazení základů a DPH pro 3. dańovou sazbu. V případě kontace se  nic nemění - na každém řádku se uvádí příslušná sazba DPH.
 • Sestava přehledu DPH je doplněna o sloupce pro 3. DPH.

3.1w (21.09.2014)
 • Na formuláře pro tvorbu a editaci příkazů do banky přidána možnost automatického zoomování a ukládání nastavení velikostí formuláře.

3.1v (20.04.2014)
 • Zápočty je možné provádět i v cizí měně.
 • Ke každé faktuře v zápočtu se dohrává i její DZP, aby bylo toto datum možné tisknout i u zápočtů vygenerovaných z více poboček

3.1u (28.03.2014)
 • Sjednoceny výběrové podmínky při zadávání různých typů sestav a typů dokladů (faktur)

3.1t (2.02.2014)
 • Při přenosu plateb z účetnictví se platby označí i na příslušném příkazu do banky. V případě kompletního uhrazení příkazu se celý příkaz označí jako zaplacený
 • Odstraněna duplicita bankovních účtů dodavatele

3.1s (28.12.2013)
 • Byly vypracovány programy na přenos plateb z účetnictví

3.1r (10.10.2013)
 • Na fakturu bylo přidáno zaškrtávací políčko "Vyřízeno", které slouží k označení faktury, která je uhrazena a nemá se při automatických přenosech z účetnictví již nijak korigovat. Např. existuje-li v systému více faktur od jednoho dodavatele se stejným variabilním symbolem.

3.1q (23.09.2013)
 • Po zavedení nového pole v CDD pro blokování plateb bylo změněno testování, zda provést platbu či nikoliv na toto pole.

3.1p (15.03.2013)
 • Při vytváření příkazu k úhradě, při jeho tisku nebo při poslání do banky je možné testovat důvěryhodnost dodavatele proti serveru Ministerstva financí a lze testovat zablokování dodavatele v CDD (o vyplńování dat do CDD - viz skladový program). Platby, které nebudou ověřeny, se neprovedou.

3.1n (14.02.2013)
 • Je možno zdávat příkazy do zahraničí (pouze pomocí MultiCashe). Na kartě dodavatele je potřeba vyplnit veškeré údaje o přijímací bance, tj. kromě čísla účtu též adresu. Zahraniční příkazy se zpracovávají extra funkcí v programu (v menu Příkazy-Zahraničí příkazy)
 • U došlých faktur ze zahraničí lze doplnit i stát poslání. pro takto označené faktury lze potom v tiskovém menu vytisknout Hlášení pro Instrastat.

3.1m (19.10.2012)
 • Program akceptuje faktury v režimu převedené dańové povinnosti (§92 zákona o DPH) a v návaznosti též importní program do účetnictví .

3.1l (25.09.2012)
 • Do výstupu plateb na MultiCash (formát CFD) byly přidány na konec souboru součtová pole S1 a S2 (požadovaná od verze 3.22 MultiCashe)

3.1k (27.08.2012)
 • Oprava bankovních účtů na kartě dodavatele i na faktuře je zaheslena
 • Oprava dodavatele na uzavřené faktuře je rovněž zaheslena

3.1j (22.03.2012)
 • Do tabulky pro zadání plateb bylo dodáno vedle datumu splatnosti i datum zdanitelného plnění.

3.1i (10.01.2012)
 • Při odemykání faktury se odemkne i automatické zamykání na počátku měsíce.
 • Při zadání tisku se automaticky doplní počáteční/koncové období pokud se zadá pouze datum a naopak.

3.1h (14.09.2011)
 • Přidány informace o počtu dnů a procentech skonta, pokud je možné je nárokovat u včasných plateb
 • Tyto informace se též přenášejí nově přes SQL u dceřinných společností.

3.1g (01.07.2011)
 • Při zadávání dobropisu se musí rozhodnout, jedná-li se o dobropis za vrácené zboží nebo finanční dobropis (skonto,provize apod.)

3.1f (20.05.2011)
 • Při stahování faktur ze SQL se kontroluje existence variabilního symbolu v již nahraných fakturách.
 • V případě nalezené duplicity je možno faktury na SQL smazat.

3.1e (01.04.2011)
 • Přidáno uzamykání měsíce dle dne či období.
 • Možnost nastavit automatické uzamčení měsíce n-tý den  eventuálně n-tý pracovní den
 • Povolena oprava dodavatele a údajů o skontu a eventuální snížené platbě i po uzamčení faktury

3.1d (20.01.2011)
 • Hledá-li se při tvorbě nového příkazu k úhradě faktura podle čísla dokladu, je vyhledávací pole rozděleno na dvě části. Do první z nich se může napsat stabilní počátek čísla dokladu, který zůstává stéle předvyplněn a je k němu připojena druhá část, která se zapisuje do druhédo pole   
 • Příklad: Doklady které chceme platit, mají číslo 201100158,201100213 a 201100326. Do prvního pole můžeme vyplnit 2011 a do druhého postupně zadávat 00158,00213,00326. Uvědomíme-li si, že se ve všech případech opakují i dvě nuly za číslem 2011, můžeme do prvního pole zadat 201100 a do druhého potom postupně psát 158,213 a 326.
 • při vyhledávání podle jiných polí (ičo,dodavatel,částka atd.) je přístupno pouze jedno pole, kam se musí vyplnit celá identifikace, podle které se má hledat.

3.1c (23.12.2010)
 • Při aktualizaci dodavatelů z Centrální databáze se na fakturu poznamená zkratka původního dodavatele. Tím lze při opravě chyby v CDD vrátit původní dodavatele na fakturu.

3.1b (10.09.2010)
 • Při tvorbě nového příkazu k úhradě bylo opraveno vyhledávání faktury a dokladu o předchozí částečné platbě

3.1a (01.08.2010)
 • Možnost tvořit jednostranné i oboustranné zápočty. jednostranné zápočty se mohou tvořit u firem, které zanikly a nemohou tudíž zápočet potvrdit.

3.1 (29.05.2010)
 • Opakující se řádky v příkazu k úhradě lze uložit do šablon a později je vyvolat a přidat předvyplněné do stávajícího příkazu. V šablonách lze libovolnou položku opravit. Tak např. při opakujícím se variabilním symbolu, ale měnící se částce, je možné v šablonách vynulovat částku. Naopak při opakujícíse částce, ale měnícím se variabilním symbolu, se v šablonách může vymazat variabilní symbol.

3.0e (13.02.2010)
 • Při tvorbě nového příkazu k úhradě, se celý příkaz kopíruje do záložního souboru po přidání každé položky, aby bylo možné jej obnovit v případě havárie systému v průběhu vytváření příkazu.

3.0d (05.01.2010)
 • Export platebního příkazu do Multicashe doplněn o nyní povinný údaj AV: (poznámka) Program však poznámku nevyplnuje

3.0c (12.12.2009)
 • Při odesílání příkazu k úhradě do systému Multicash přidány další kontroly na duplicitu posílané platby. Závěrečná kontrola analyzuje eventuální existující soubor CFD a porovnává jej s prováděným příkazem
 • Při tvorbě zápočtu je možné přidat záznam, který není fakturou (vydanou ani došlou)

3.0b (10.08.2009)
 • Možnost přebírání faktur od dodavatelů, kteří mají společný SQL server. podmínkou je též společně používaná centrální databáze Dodavatelů/zákazníků na tomto serveru.

3.0a (02.02.2009)
 • Rozlišení dokladů na faktury, zálohové faktury a ostatní závazky
 • Výběr při tisku lze provádět též podle centrální zkratky dodavatele

3.0 (11.12.2008)
 • Možnost uzamčení měsíce
 • Napojení na centrální databázi dodavatelů vedenou pod SQL

2.9a (05.02.2008)
 • V adresáři dodavatelů lze zadávat procento poskytovaného skonta
 • Výběr zda skonto počítat z ceny s daní či bez daně.
 • Na faktuře je skonto vyčíslováno
 • Při platbě se automaticky nabízí částka snížená o skonto

2.9. (20.11.2007)
 • U bankovního účtu lze uživatelsky vybrat program pro elektronický styk s bankou a místo pro ukládání dat, kde si bude tento program načítat importní soubor.

2.8. (01.09.2007)
 • U vzájemných pohledávek (zápočtů) se zobrazuje celková započtená částka.
 • Zápočty lze na obrazovce setřídit podle libovolného zobrazeného pole a podle libovolného pole lze vyhledávat

2.7. (11.05.2007)
 • Zavedení polí IBAN a SWIFT pro platby do zahraničí
 • Uživatelské zadávání šablon pro předkontaci

Go to Top