BPMF(X).EXE

(B - BKP, P - PKP, M - podpisový Mód, F - FIK, X - XP)
 • Funkční napojení na EET dle specifikace 3.1.
 • Lze volat z příkazového řádku.
 • Komunikace přes soubory.
 • Generování a doplnění BKP a PKP.
 • Konstrukce PKPPlain.
 • Generování a doplnění UUID.
 • Převod DateTime na DateTimeOffset.
 • Podepsání celého XML.
 • Vrácení kompletní odpovědi EET.
 • Licence na vývojáře pro libovolný počet instalací u klientů.
 • Podpora RSA šifry eliptických křivek Diffie-Hellman s AES klíčem 128/256 bit v módu GCM.
 • Vlastní podpora šifer s eliptickými křivkami (BPMFX).
 • Vlastní TLS 1.3 a TLS 1.2 komunikace.
 • Není nutné instalovat.

Příklad volání:

BPMF.exe "CZ00000019|273|/5546/RO24|0/646078942|2016-09-19T19:06:37+02:00|34113.00" C:\eet\EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12 eet C:\eet\vstup.xml C:\eet\vystup.xml "https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3" C:\eet\zprava.xml
Kde
CZ00000019|273|/5546/RO24|0/646078942|2016-09-19T19:06:37+02:00|34113.00 - řetězec pro zakódování PKP/BKP (dic_popl | id_provoz | id_pokl | porad_cis | dat_trzby | celk_trzba)
   Pokud se uvede tento parametr "-", program PKPPlain zkonstruuje ze vstupního XML
C:\eet\EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12 - certifikát
eet - heslo pro certifikát
C:\eet\vstup.xml - vstupní XML soubor
C:\eet\vystup.xml - odpověď z EET
C:\eet\zprava.xml - nepovinný parametr udávající soubor, do kterého je uložena odesílaná zpráva

Vstupní soubor musí být předpřipravený XML pro odeslání na EET. BPMF(X) v něm doplní BKP na místo ><\bkp resp. PKP na místo ><\pkp. Pokud je v XML uveden prázdný UUID (uuid_zpravy=""), doplní i UUID. Pak celý XML podepíše a odešle přes TLS 1.3 nebo TLS 1.2. Odpověď z EET BPMFX(X) uloží do výstupního XML k dalšímu zpracování.

Ukázka vstupního souboru:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body xml:id="Body">
    <Trzba xmlns="http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v3">
      <Hlavicka uuid_zpravy="9edeb22b-4234-4047-869c-3a76f86c20d3" dat_odesl="2016-09-18T19:19:19+02:00" prvni_zaslani="true" overeni="false"/>
      <Data dic_popl="CZ00000019" id_provoz="273" id_pokl="/5546/RO24" porad_cis="0/646078942" dat_trzby="2016-09-19T19:06:37+02:00" celk_trzba="34113.00" rezim="0"/>
      <KontrolniKody>
        <pkp digest="SHA256" cipher="RSA2048" encoding="base64"></pkp>
        <bkp digest="SHA1" encoding="base16"></bkp>
      </KontrolniKody>
    </Trzba>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Ukázka výstupního souboru:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:eet="http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v3" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soapenv:Header><wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1"><wsse:BinarySecurityToken wsu:Id="SecurityToken-dbf30065-084c-42f0-97d9-ecd9acde8035" EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3">MIIFsjCCBJqgAwIBAgIEAKn9EDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBtzELMAkGA1UEBhMCQ1oxOjA4BgNVBAMMMUkuQ0EgLSBRdWFsaWZpZWQgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHksIDA5LzIwMDkxLTArBgNVBAoMJFBydm7DrSBjZXJ0aWZpa2HEjW7DrSBhdXRvcml0YSwgYS5zLjE9MDsGA1UECww0SS5DQSAtIEFjY3JlZGl0ZWQgUHJvdmlkZXIgb2YgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBTZXJ2aWNlczAeFw0xNjA2MDgwNTU0NTJaFw0xNzA2MDgwNTU0NTJaMIGeMQswCQYDVQQGEwJDWjEzMDEGA1UEAwwqRWxla3Ryb25pY2vDoSBldmlkZW5jZSB0csW+ZWIgLSBQbGF5Z3JvdW5kMUEwPwYDVQQKDDjEjGVza8OhIHJlcHVibGlrYSAtIEdlbmVyw6FsbsOtIGZpbmFuxI1uw60gxZllZGl0ZWxzdHbDrTEXMBUGA1UEBRMOSUNBIC0gMTAzNzQ2MTkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC8ZVzQklzIzAhNAXW9q+SLxPxigAAdWLV5VTJFQZzDIyLL3E/3xfZpBqOATPIDu8rRNz6V6NZi2yvj4SSFL0amkCPDV7qI3r0Mg2c9IsRcSu63yRBZbHlNFpa1xfYYc/BXkc+yGs+8D+wUNasD/62F0IE/nclOEHDvaOgmAplKu/jo0TxaSr+gJbFOvXAQWjE2K7bc8zKEL8zpYsSdlJ8Z24okpheq5Wv/a/8K1S650euSZyxCsvX8DHNLqR+J3bQr9K52AeBF9KkaGjvOcX02vrDt6LIRMeA2k31P+Yc9jW6vHTGRkseN3iV3tBRcuBUF5FigkDBej8agrc7h/ND/AgMBAAGjggHbMIIB1zAeBgNVHREEFzAVgRNlcG9kcG9yYUBmcy5tZmNyLmN6MA4GA1UdDwEB/wQEAwIGwDAfBgNVHSMEGDAWgBR5y9Aj6TpncJF0T9NR4uAg/eEo+zAdBgNVHQ4EFgQU3b+dcia8WtCE0g6lv1+RblJaMgAwgeAGA1UdIASB2DCB1TCB0gYNKwYBBAGBuEgBASgDATCBwDCBvQYIKwYBBQUHAgIwgbAaga1UZW50byBrdmFsaWZpa292YW55IHN5c3RlbW92eSBjZXJ0aWZpa2F0IGplIHZ5ZGFuIHBvZGxlIHpha29uYSBjLiAyMjcvMjAwMCBTYi4gdiBwbGF0bmVtIHpuZW5pL1RoaXMgaXMgcXVhbGlmaWVkIHN5c3RlbSBjZXJ0aWZpY2F0ZSBhY2NvcmRpbmcgdG8gQ3plY2ggQWN0IE5vLiAyMjcvMjAwMCBDb2xsLjCBgQYDVR0fBHoweDAmoCSgIoYgaHR0cDovL3FjcmxkcDEuaWNhLmN6L3FpY2EwOS5jcmwwJqAkoCKGIGh0dHA6Ly9xY3JsZHAyLmljYS5jei9xaWNhMDkuY3JsMCagJKAihiBodHRwOi8vcWNybGRwMy5pY2EuY3ovcWljYTA5LmNybDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAgBDiz1HFr8FKSxEUCy/rhH01IRZI+fBbrkHZva3QccmcM+PkIMukSkJTY1+hc89lMAr488fvOx+ZYUr/03jDL/dsoDjLoWXhcxSDOpmg5//PcG301MFOIGchfSP2rvFnL8EitQEcaGy95vEpObZpVl8uamFkURLoauDEl6vus2AgCxFd81JVooEbS5YWq9ouZvRWvxAjppGewz6AVz32NNMUdCGpX5SSa6G4IvMR9PUGxr2OWbw4tBJPz1xA6B4EH0Q4GmyvvJ2o2MT70ZUpGxb0V5QVY6Mo4wdrerFiuYouTWUIJ1r0KL196fBPohQuXlA1lEnEzp0z0iCA9orRrA==</wsse:BinarySecurityToken><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo>
 <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
 <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
 <Reference URI="#Body-c9d7ebc8-89ad-468f-b769-0710b26b30cf">
  <Transforms>
   <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
  </Transforms>
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
  <DigestValue>h7eLLp5/s2ZeyGfMv4lx/Jy50QXGLX6P8ATSpe25YZc=</DigestValue>
 </Reference>
</SignedInfo>
  <SignatureValue>raUleZU9sB7n+wBLKliBQ8uZ33wh8pZ4uBQhkM6gbmeAkv9ejDhkpR8D61L4Hwo7WDK5yvkAfYj9zeBKpDrFHaHijIOkXrZYFJ+su+ju9dfqP2zcn+MFY0hx8DOp3pSKAYY7uQC/6TXIal5+ENQkJFhV4LiWDF/hhc9/5bUx+8IoqA0SHyidBeFpoIuHp5VIt/18/bEM/RwS0b/foNpD44Hl8jLAKjO+iOPmqInCS0KFR0w84ckOGvT1qnhzPMpEC3UK3YszXLUVYIrraq/1XJaLn0Sn2h/v7gIHWZVSUsuQd1g9NTshaFyKQ8Vhhmig5cXaDS35O68l+by6BtB7Tg==</SignatureValue><KeyInfo><wsse:SecurityTokenReference xmlns=""><wsse:Reference URI="#SecurityToken-dbf30065-084c-42f0-97d9-ecd9acde8035" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"/></wsse:SecurityTokenReference></KeyInfo></Signature></wsse:Security></soapenv:Header><soapenv:Body wsu:Id="Body-c9d7ebc8-89ad-468f-b769-0710b26b30cf"><eet:Odpoved><eet:Hlavicka uuid_zpravy="9edeb22b-4234-4047-869c-3a76f86c20d3" bkp="227f79ab-2b10416f-0ea3d3ae-a8085c7a-ba92b320" dat_prij="2016-08-24T14:44:36+02:00"/><eet:Potvrzeni fik="dce30681-8b2d-4136-9dbf-89ec5f62a031-ff" test="true"/><eet:Varovani kod_varov="4">Datum a cas prijeti trzby je novejsi nez datum a cas prijeti zpravy</eet:Varovani></eet:Odpoved></soapenv:Body></soapenv:Envelope>

Automatický režim

Automatický režim znamená, že spuštěný BPMF(X) permanentně monitoruje adresář se vstupními XML soubory, pokud nějaké nalezne, zpracuje je a odpovědi uloží pod stejným jménem do výstupního adresáře a čeká na další soubory pro zpracování. Tento režim se spustí vytvořením souboru Auto.mat v adresáři, kde je i BPMF(X).exe. Odstraněním souboru Auto.mat se ukončí BPMF(X) v režimu automat. Pokud je cílem spustit BPMF(X) v rámci BAT a nečekat na jeho ukončení, lze použít příkaz Start.

Příklad volání:

Start BPMF "-" C:\eet\EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12 eet C:\eet\vstup_dir C:\eet\vystup_dir "https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3" C:\eet\zprava_dir
Kde
- program generuje PKPPlain sám
C:\eet\EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12 - certifikát
eet - heslo pro certifikát
C:\eet\vstup_dir - adresář pro vstupní XML soubory Pokud neexistuje, program ho vytvoří.
C:\eet\vystup_dir - adresář pro výstupní XML soubory, odpověď z EET Pokud neexistuje, program ho vytvoří.
C:\eet\zprava_dir - nepovinný parametr udávající adresář, do kterého jsou uloženy odesílané zprávy.

Config.txt

Pokud existuje soubor config.txt, program ho načte a uvedené hodnoty použije místo řádkových parametrů. V příkazu volání se MUSÍ zadat správný počet parametrů, ale přes config.txt je možné je změnit. Tímto se řeší např. problém s dlouhými cestami. Prvý parametr pro PKPPlain musí být uveden správně (např. -), nemá ekvivalent v config.txt. Na jednom řádku může být maximálně jeden parametr, prázdné řádky a řádky s neznámými parametry jsou ignorovány.

CERTPATH Cesta/soubor k certifikátu
CERTPWD Heslo certifikátu
IN Vstupní soubor/adresář pro zprávu
OUT Odpovědní soubor/adresář pro zprávu
COPY Vstupní soubor/adresář pro uložení odesílané zprávy
URL URI EET
CREDENTIALS Přihlášení uživatele dle Windows
PROXYPWD Heslo k proxy
PROXYUSER Uživatel proxy
PROXYURLAdresa:port proxy
TIMEOUT Čekací doba v ms na odpověď

Příklad použití:

CERTPATH=c:\vfp\eet\certifikat\EET_019.p12
CERTPWD=eet
IN=c:\vfp\eet\XMLsec\b.xml
OUT=c:\vfp\eet\XMLsec\v.xml
URL=https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3
COPY=c:\vfp\eet\XMLsec\z.xml

BPMF.exe

Minimální specifikace:

 • Windows 7 a výše, nainstalovaný .net 4.5

Cena:

 • pro vlastní potřebu - 500 Kč
 • pro vnitrofiremní použití - 1 000 Kč
 • 1 vývojář - 1 500 Kč
 • 2 vývojáři - 1 750 Kč
 • 3 vývojáři - 2 000 Kč
 • 4 vývojáři - 2 250 Kč
 • 5 a více vývojářů - 2 500 Kč
 • Pro dodavatele rozsáhlých ekonomických systémů, výrobce/dovozce pokladních systémů a zařízení pro stravování, platební brány a velké e-shopy lze stáhnout ceník zde: CenikEET.pdf

BPMFX.exe

Minimální specifikace:

 • Windows XP SP3 a výše, nainstalovaný .net 4.0

Cena je shodná s cenou za BPMF + 2 000 Kč.


Demo verzi pro Windows 7+ komunikující s PlayGround EET 3.1 lze stáhnout zde: BPMFdemo.exe

Demo verzi pro Windows XP+ komunikující s PlayGround EET 3.1 lze stáhnout zde: BPMFXdemo.exe

Zkušební certifikáty pro komunikaci s PlayGround EET 3.1 lze stáhnout zde: Certifikaty.zip


Historie verzí BPMF(X).exe

Objednávka,
zaslaná na mail uvedený v záhlaví této stránky, by měla obsahovat verzi produktu a počet licencí (např. EET.dll pro 3 vývojáře + BPMFX.exe pro 3 vývojáře) spolu s fakturačními údaji včetně IČ a DIČ.

BPM.EXE

(B - BKP, P - PKP, M - podpisový Mód)
 • Lze volat z příkazového řádku.
 • Komunikace přes soubory.
 • Uložení BKP a PKP do souboru.
 • Generování a doplnění BKP a PKP.
 • Konstrukce PKPPlain.
 • Podepsání celého XML.
 • Bez komunikace s EET, vhodné pro offline režim.
 • Licence na vývojáře pro libovolný počet instalací u klientů.
 • Funkční pro Windows XP SP3 a výše.
 • Není nutné instalovat.

Příklad volání:

BPM.exe "CZ00000019|273|/5546/RO24|0/646078942|2016-09-19T19:06:37+02:00|34113.00" C:\eet\EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12 eet C:\eet\BKPPKP.txt C:\eet\vstup.xml C:\eet\vystup.xml
Kde
CZ00000019|273|/5546/RO24|0/646078942|2016-09-19T19:06:37+02:00|34113.00 - řetězec pro zakódování PKP/BKP (dic_popl | id_provoz | id_pokl | porad_cis | dat_trzby | celk_trzba)
   Pokud se uvede tento parametr "-", program PKPPlain zkonstruuje ze vstupního XML
C:\eet\EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12 - certifikát
eet - heslo pro certifikát
C:\eet\BKPPKP.txt - výstupní soubor obsahující BKP a PKP
C:\eet\vstup.xml - vstupní XML soubor
C:\eet\vystup.xml - podepsaný XML doplněný o BKP/PKP

Vstupní soubor musí být předpřipravený XML pro odeslání na EET. BPM v něm doplní BKP na místo ><\bkp resp. PKP na místo ><\pkp, podepíše celý XML a uloží. Vypočtený BKP a PKP je uložen do separátního souboru.

Ukázka vstupního souboru:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body xml:id="Body">
    <Trzba xmlns="http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v2">
      <Hlavicka uuid_zpravy="9edeb22b-4234-4047-869c-3a76f86c20d3" dat_odesl="2016-09-18T19:19:19+02:00" prvni_zaslani="true" overeni="false" />
      <Data dic_popl="CZ00000019" id_provoz="273" id_pokl="/5546/RO24" porad_cis="0/646078942" dat_trzby="2016-09-19T19:06:37+02:00" celk_trzba="34113.00" rezim="0" />
      <KontrolniKody>
        <pkp digest="SHA256" cipher="RSA2048" encoding="base64"></pkp>
        <bkp digest="SHA1" encoding="base16"></bkp>
      </KontrolniKody>
    </Trzba>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Ukázka výstupního souboru:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Header
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <wsse:Security
    xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
    xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
    soap:mustUnderstand="1">
      <wsse:BinarySecurityToken
      EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary"
      ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"
      xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
      xml:Id="">
        MIID7DCCAtSgAwIBAgIEAQAABDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBYMQswCQYDVQQGEwJDWjEaMBgGA1UEAwwRR0ZSIEVFVCB0ZXN0IENBIDExLTArBgNVBAoMJEdlbmVyw6FsbsOtIGZpbmFuxI1uw60gxZllZGl0ZWxzdHbDrTAeFw0xNjA1MTkxMjQ4MjVaFw0xODA1MTkxMjQ4MjVaMFQxCzAJBgNVBAYTAkNaMRMwEQYDVQQDDApDWjAwMDAwMDE5MRowGAYDVQQKDBFQcsOhdm5pY2vDoSBvc29iYTEUMBIGA1UEBRMLVDAwMDAwMDAwMDQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDFCIfnLl3YjNyxM3y2FAVovKQMetfyyj/lfLY3DoN1z/8gaVRfcqTZbwh9Btg0HafSmrWBvfgjEC/pG9HNawYZ9nPE+WIP9bXkoOfDTmmVtX4n6OLi2Di+U7+FmPJzykV0ujsOsfcGnQ0f63xZYoGJIwLJuz3gmAF//DfnOeTT7OUZeOKobBSYkQOKv1j05QqQZ7HP+5oq7+hNylFrjuEi5OAeVgJAYScE4COvcpqPKpb7OeR9f78knYFffg5zp/6bi6qkP5uGYEuuQvbW1mATjoqbAWz8c7HNA56uNFlz8V+z9bL0f/xwQjgy4d+5qelTX46tq0vJ2XM9dJaF8ytJAgMBAAGjgcEwgb4wHgYDVR0RBBcwFYETZXBvZHBvcmFAZnMubWZjci5jejAfBgNVHSMEGDAWgBR6WvwNy+w2pg3aaRlmjJvvgsOpNDAdBgNVHQ4EFgQU8oKPLNlNY0/h8jWEmz3EZ1O3bBMwTAYDVR0gBEUwQzBBBgpghkgBZQMCATACMDMwMQYIKwYBBQUHAgIwJRojVGVudG8gY2VydGlmaWthdCBKRSBQT1VaRSBURVNUT1ZBQ0kwDgYDVR0PAQH/BAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBVulEYg6noEHqAW3DfNWLvW9XdHFZQj3L5EE3Nwdd0CtMZm4/RZ/CvSENkk+GWv0YCUqHPJzhcKs0NETMKW7L6CI+hY17rD5SHhuoCYzSMlcuMA6gZJr8wIxSWerQrvuZ4uAUMistWG9cgwETZjkGU9JK+H98wdAm2co7WaRweDsNx04aSXagUMDAmRY/jNe7c8/HvwIdnXftbIl56wbYlYiCIG2qS+6lVO+09EIEP40kz1PXlqFZbPLCSlT2YsYiqizfkCX/Ka+AebJykAQ3pOqD6PQ+Y2AMAIRX8AypcN6Yj9p+oof9rda8boA8rA7wwzlJs/+ipWt2ceqPPuL9x
      </wsse:BinarySecurityToken>
      <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:SignedInfo>
          <ds:CanonicalizationMethod
          Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
            <ec:InclusiveNamespaces
            xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap" />
          </ds:CanonicalizationMethod>
          <ds:SignatureMethod
          Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
          <ds:Reference URI="#Body">
            <ds:Transforms>
              <ds:Transform
              Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                <ec:InclusiveNamespaces
                xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="" />
              </ds:Transform>
            </ds:Transforms>
            <ds:DigestMethod
            Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
            <ds:DigestValue />
          </ds:Reference>
        </ds:SignedInfo>
        <ds:SignatureValue />
        <ds:KeyInfo Id="">
          <wsse:SecurityTokenReference
          xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
          xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
          wsu:Id="">
            <wsse:Reference
            URI=""
            ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"/>
          </wsse:SecurityTokenReference>
        </ds:KeyInfo>
      </ds:Signature>
    </wsse:Security>
  </SOAP-ENV:Header>  <soap:Body xml:id="Body">
    <Trzba xmlns="http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v2">
      <Hlavicka uuid_zpravy="9edeb22b-4234-4047-869c-3a76f86c20d3" dat_odesl="2016-09-18T19:19:19+02:00" prvni_zaslani="true" overeni="false" />
      <Data dic_popl="CZ00000019" id_provoz="273" id_pokl="/5546/RO24" porad_cis="0/646078942" dat_trzby="2016-01-04T00:30:12+01:00" celk_trzba="34113.00" rezim="0" />
      <KontrolniKody>
        <pkp digest="SHA256" cipher="RSA2048" encoding="base64">W7UlA4hXNsDLvCj/eeRAYeOAsNsgMSdltcJNIW98KQRsfspTMW0Lr/OGQgRHZfO5KjolZgzN3k9mgzrVoX2+N90fCNEnOri2kjrW5vzTgMK6OZ9IryAEg0xFZjjjCQ0qKsQsVi8OLQOn3ZnN/BUGG2SIduER+iIOrhfOmes7OXaa5/2jQSfPTHZHZ/Bxhqld3gL4PHvd7sevZYUupHpE1fM7Uw1+lu8i1YOdghZoMyOfKw7FcqvRJpHrW/JZL5Dr5iCgu5ClmhZrb3hZavsxlDG7P2cUhSQgmEVTxJ2n38q/Cf91KE8e52SODN4Q8BfncXpmtkQ7Go3KsRsY3xN7xg==</pkp>
        <bkp digest="SHA1" encoding="base16">1F1A2D90-4EAD34A8-411CFB0B-EB17616E-B2CE8114</bkp>
      </KontrolniKody>
    </Trzba>
  </soap:Body>

BPM.exe

Minimální specifikace:

 • Windows XP SP3 a výše, nainstalovaný .net 4.0

Cena:

 • pro vlastní potřebu - 500 Kč
 • pro vnitrofiremní použití - 1 000 Kč
 • 1 vývojář - 1 500 Kč
 • 2 vývojáři - 1 750 Kč
 • 3 vývojáři - 2 000 Kč
 • 4 vývojáři - 2 250 Kč
 • 5 a více vývojářů - 2 500 Kč
 • Pro dodavatele rozsáhlých ekonomických systémů, výrobce/dovozce pokladních systémů a zařízení pro stravování, platební brány a velké e-shopy lze stáhnout ceník zde: CenikEET.pdf
Go to Top